PLANT DATA BASE

PREVIOUS   ALL SUBINDEXES   NEXT

Order + Family + Species

Celastrales

Aextoxicaceae (1)

Foto
Aextoxicon punctatum
USDA Hardiness Zone 8.